Op deze pagina zijn onze algemene voorwaarden te vinden. Het is ook mogelijk om dit als PDF-bestand te downloaden.  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden.

MediFact

MediFact, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69412642

Contractant

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie MediFact een overeenkomst sluit met betrekking op de Diensten.

Deelnemer(s)

iedere natuurlijke persoon die op grond van een overeenkomst gebruik maakt van de Diensten van MediFact. In deze kunnen de Deelnemer, cursist en Contractant dezelfde (natuurlijke) persoon zijn.

Overeenkomst(en)

iedere overeenkomst tussen MediFact en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door MediFact. 

Overeenkomst op afstand

een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie (e-mail). Ten aanzien van de overeenkomst zijn de bepalingen van afdeling 2B in titel 5 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Decentrale Selectie Geneeskunde

de decentrale selectie die moet worden doorlopen om ingeloot te worden voor de geneeskundestudie aan Maastricht University.

Diensten

groepsgewijze trainingen ter voorbereiding van de eerste en/of de tweede ronde van de Decentrale Selectie Geneeskunde of andere onderwijsbegeleidingsvormen welke worden verzorgd en georganiseerd door MediFact ten behoeve van de opleidingen aangeboden door Maastricht University.

Cursus(sen)

een (groepsgewijze) training voor de Decentrale Selectie Geneeskunde aan Maastricht University welke wordt verzorgd en georganiseerd door MediFact.

Vestiging

iedere door MediFact gehuurde locatie als ook een door MediFact gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens MediFact worden verleend.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en elke offerte van MediFact en met betrekking tot de Diensten op iedere tussen MediFact en een Contractant gesloten overeenkomst waarop MediFact deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.4.
 2. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.
 3. Door inschrijving voor een van de Diensten door Deelnemer en/of Contractant, aanvaarden Deelnemer en/of Contractant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Deelnemer en Contractant niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan de Deelnemer bekend te maken en op te leggen.
 4. Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk tussen MediFact en Contractant zijn overeengekomen.
 5. De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen MediFact en Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en bindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de betreffende bepaling, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
 6. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, dan dient die situatie zo mogelijk beoordeeld te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden.
 7. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van MediFact. Op verzoek van Contractant of Deelnemer zal MediFact een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

De overeenkomst komt tot stand wanneer MediFact de inschrijving schriftelijk aanvaardt, en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop MediFact schriftelijk de definitieve inschrijving bevestigd heeft aan Contractant.

Het kan voorkomen dat na inschrijving de definitieve plaatsing van een Deelnemer bij de betreffende Dienst waarvoor Deelnemer zich heeft ingeschreven niet mogelijk blijkt. MediFact zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met Contractant en een voorstel doen voor inschrijving van de Deelnemer voor Diensten die op een ander tijdstip worden verleend. Indien dat voor Contractant niet wenselijk is en Contractant op dat moment reeds heeft betaald voor de betreffende Dienst, dan kan Contractant de overeenkomst kosteloos opzeggen waarna MediFact het bedrag uiterlijk een maand na contact met de betreffende Contractant terugstort op een door Contractant aan te duiden bank- of girorekening. De plaatsing van een Deelnemer voor de Diensten waarvoor Deelnemer zich heeft ingeschreven is voorwaardelijk totdat Contractant een definitieve bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van MediFact.

 1. Contractant heeft gedurende veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 5.1 bestaat als de Diensten zijn aangevangen voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
 1. MediFact zal de Overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.
 2. De Contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan MediFact ten bate van facturatie en contact. De Contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan MediFact.
 3. Persoonsgegevens worden door MediFact zorgvuldig bewaard. Zij zijn toegankelijk voor medewerkers van MediFact en mogen uitsluitend worden gebruikt door MediFact voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant of Deelnemer, waaronder in ieder geval begrepen, het verzenden van de MediFact nieuwsbrief en activiteitenagenda. Contractant en Deelnemer hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
 4. Voor het volwaardig uitvoeren van de Diensten en begeleiding van Deelnemer ter voorbereiding van de Decentrale Selectie Geneeskunde is MediFact volledig afhankelijk van de medewerking van Deelnemer. Als Deelnemer niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is MediFact hiervoor, en het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 5. MediFact biedt onder geen enkele voorwaarde garantie voor te behalen resultaten of het slagen voor de Decentrale Selectie Geneeskunde.
 6. Het is Deelnemer verboden alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben op de vestiging, en/of onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn op de Vestiging. Bij overtreding van (één van) deze verboden is MediFact bevoegd Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de door MediFact aangeboden Dienst, zonder dat MediFact gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde bedrag.
 7. Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van MediFact.
 1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op www.MediFact.nu vermelde prijzen voor de diverse door MediFact aangeboden Diensten.
 2. MediFact is vanaf drie maanden na de start van de overeenkomst gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal Contractant van eventuele prijswijzigingen minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
 1. Voor respectievelijk door MediFact aangeboden Diensten geldt de onder artikel 8.2 beschreven betalingswijze, afhankelijk van de Dienst waarop de overeenkomst betrekking heeft. MediFact kan betalingswijze wijzigen na inschrijving, welke wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail, de website voor de desbetreffende Dienst, en de definitieve bevestigingsbrief.
 2. Voor de betaling van de Cursus geldt dat het bedrag vooraf dient te worden voldaan middels directe betaling middels iDEAL, Credit Card, Bancontact, SOFORT Banking, SEPA-incasso, SEPA-overboeking. De overeenkomst komt tot stand na betaling van het volledig verschuldigd bedrag.
 3. Indien de automatische incasso niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld in geval van onvoldoende saldo, volgen nadere betalingsinstructies per mail.
 4. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan MediFact kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt MediFact de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen het volledige bedrag te voldoen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is MediFact gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat MediFact het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten bij de tweede herinnering bedragen €15,-. Deze kosten zullen aan de Contractant in rekening worden gebracht.
 4. Indien MediFact overgaat tot (gerechtelijke) invordering, komen alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.
 1. Inschrijven voor de door MediFact aangeboden Cursus(sen) is mogelijk via de website van MediFact (www.MediFact.nu).
 2. Na inschrijving voor (een) Cursus(sen) en betaling, verzendt MediFact per e-mail een voorlopige bevestiging van de inschrijving aan Contractant. Als blijkt dat Deelnemer geplaatst kan worden, zendt MediFact een definitieve bevestiging van de inschrijving per e-mail, waarna de inschrijving definitief is. De definitieve bevestiging volgt pas na ontvangst van het verschuldigd bedrag.
 3. MediFact is tot verzending van de definitieve bevestiging van inschrijving bevoegd tot opzegging van de overeenkomst. In dat geval hebben Deelnemer en Contractant uitsluitend recht op volledige restitutie van het reeds voldane betaling.
 4. MediFact verwerkt de inschrijvingen voor de door MediFact aangeboden Cursus(sen) op volgorde van aanmelding. Indien de Cursus waarvoor Deelnemer zich heeft ingeschreven in de aangegeven periode(s) reeds is volgeboekt, dan wordt Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. Bij het beschikbaar komen van een plaats wordt de eerste Deelnemer op de wachtlijst per e-mail of telefoon geïnformeerd, dit kan tot uiterlijk één dag voor aanvang van de Cursus.
 5. Het reserveren van plaatsen voor door MediFact aangeboden Cursus(sen) is niet mogelijk.
 6. Indien Contractant/Deelnemer (zich) heeft ingeschreven voor een Cursus via de website dan kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) worden opgezegd. Bij opzegging gelden de volgende regelingen:
  a) bij opzegging tot 1 maand voor aanvang van een Cursus is de Contractant €30,- verschuldigd aan MediFact;
  b) bij opzegging tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de Cursus is Contractant 30% van het overeengekomen tarief verschuldigd aan MediFact;
  c) bij opzegging minder dan 2 weken voor aanvang van de Cursus is Contractant het volledige, overeengekomen tarief verschuldigd aan MediFact.                                                      
 7. In afwijking van het onder 10.6 bepaalde, bepaalt MediFact de hoogte van het verschuldigd tarief wanneer de opzegging plaatsvindt wegens persoonlijke omstandigheden aan de zijde van Deelnemer welke van dien aard zijn dat aanwezigheid bij de Cursus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verlangd kan worden.
 1. Klachten over de verleende Diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk (MediFact, t.a.v. Klachten, Boschstraat 21A, 6211AS Maastricht) of per e-mail (info@MediFact.nu o.v.v. klacht) te worden gemeld aan MediFact. De ingebrekestelling dient een duidelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.
 2. Indien een klacht naar het oordeel van MediFact gegrond is, dan zal MediFact gepaste maatregelen nemen om de overeengekomen Dienst voor alsnog te leveren.
 3. Indien het verrichten van de overeengekomen Dienst niet meer mogelijk is, dan zal MediFact slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.
 1. Contractant is tegenover MediFact aansprakelijk voor alle schade die MediFact lijdt door toedoen van de Contractant of Deelnemer. De Contractant vrijwaart MediFact tevens voor eventuele aansprakelijkheid van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Deelnemer toerekenbaar is.
 2. Indien MediFact aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 14 is geregeld. De beperkingen uit artikel 14 gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van MediFact en/of haar medewerkers.
 3. Medewerkers van MediFact zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van MediFact.
 4. MediFact selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. MediFact aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde Diensten.
 5. MediFact is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en annulerings-) verzekering dekking biedt. MediFact gaat er dan ook vanuit dat Deelnemer deugdelijk verzekerd is.
 6. MediFact is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlief of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een vestiging. Deelnemer wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.
 7. MediFact is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat MediFact is uitgegaan van door Contractant en/of Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. De aansprakelijkheid van MediFact voor vertragingsschade, derving van genot, genotschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot €250,-, zegge: tweehonderdvijftig euro.
 9. De aansprakelijkheid van MediFact, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor MediFact verzekerd is, en in ieder geval tot maximaal €500,-.
 10. In geval van aansprakelijkheid van MediFact, zijn Contractant en Deelnemer gehouden tot overdracht aan MediFact van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Deelnemer op derden hebben terzake van de schade.
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MediFact geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MediFact niet instaat is de verplichtingen na te komen, werkstaking in het bedrijf van MediFact, ziekten en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overdracht ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. In geval van overmacht bij een door MediFact aangeboden Cursus, voortkomende uit ziekte van een door MediFact ingeschakelde medewerker welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht MediFact zich ertoe zich maximaal in te spannen om Deelnemer (met voorrang) in te delen bij een andere door MediFact aangeboden Cursus uit hetzelfde pakket.

Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Op elke Overeenkomst tussen MediFact en Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MediFact is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MediFact bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden van MediFact te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekendgemaakt.
 2. Bekendmaking van deze wijzigingen vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van algemene kennisgeving op de website van MediFact.