Privacybeleid

Hieronder is onze privacybeleid terug te vinden. Het is ook mogelijk om dit als PDF-bestand te downloaden.

 

1.1          Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website en servicegebruikers; met andere woorden, waar we het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van die persoonsgegevens.

1.2          Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor de levering van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

1.3          In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar MediFact. Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over ons.

2.1          In hoofdstuk 2 hebben we uiteengezet:

(a)        de algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken;

(b)        in het geval van persoonlijke gegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

(c)        de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens mogen verwerken; en

(d)        de juridische grondslagen van de verwerking.

2.2          Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken (“gebruiksgegevens“). De gebruiksgegevens kunnen zijn:

 • Jouw naam;
 • Jouw adres;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw bankgegevens;
 • Jouw IP-adres;
 • Jouw geografische locatie;
 • Jouw browser gegevens;
 • Jouw besturingssysteem;
 • Bron van verwijzing;
 • Duur van bezoek;
 • Paginaweergaven en webnavigatiepaden;
 • Informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik.

 

             De bron van de gebruiksgegevens is Google Analytics. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is met name het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

2.3          Wij kunnen uw accountgegevens (“accountgegevens“) verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens ben jij. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

2.4          Wij kunnen uw informatie opgenomen in uw persoonlijk profiel op onze website verwerken (“profielgegevens“). De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto’s, geslacht en geboortedatum bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te bewaken. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en ons bedrijf.

2.5          Wij kunnen informatie met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat, verwerken (“transactiegegevens“). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en de juiste gegevens van die transacties te bewaren. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en ons bedrijf.

2.6         Wij kunnen de informatie die u aan ons verstrekt, verwerken met het doel u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“notificatiegegevens“). De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel u relevante meldingen en / of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.7          Wij kunnen informatie verwerken die verkregen is in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons toestuurt (“correspondentiegegevens“). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metadata behorend bij de communicatie omvatten. Onze website genereert de metadata die is gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met behulp van de contactformulieren voor de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en onze zakelijke activiteiten en onze communicatie met gebruikers.

2.8          Wij kunnen uw persoonlijke gegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd, indien nodig, verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.9          Wij kunnen uw persoonsgegevens die in dit beleid zijn vermeld, indien nodig, verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s of het verkrijgen van professioneel advies. De juridische basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de juiste bescherming van onze onderneming tegen risico’s.

2.10        Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in hoofdstuk 2 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2.11        Verstrek alstublieft geen persoonsgegevens van anderen aan ons, tenzij we u hiertoe vragen.

3.1          We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en rechtsgrondslagen die in dit beleid zijn uiteengezet.

3.2          Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s, het verkrijgen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

3.3          Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieder: Mollie. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen in de mate die nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U vindt informatie over het privacy beleid en de praktijken van de betalingsdienstaanbieder op https://www.mollie.com/nl/privacy.

3.4          In aanvulling op de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens die in hoofdstuk 3 zijn uiteengezet, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.1          In hoofdstuk 4 wordt ons beleid en procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die ervoor moeten zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

4.2          Persoonsgegevens die wij voor welk doel dan ook of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

4.3          We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:

                (a)          Persoonlijke gegevens worden bewaard voor een maximale periode van 2 jaar na de datum van bezoek.

4.4          Niettegenstaande de overige bepalingen van hoofdstuk 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer deze retentie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5.1          We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

5.2          U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

5.3          We kunnen u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

6.1          In hoofdstuk 6 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

6.2        Uw belangrijkste rechten volgens de wet op gegevensbescherming zijn:

             (a)       het recht tot inzage;

(b)        het recht tot rectificatie;

(c)        het recht tot vergetelheid;

(d)        het recht om de verwerking te beperken;

(e)        het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;

(f)         het recht op gegevensoverdraging;

(g)        het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h)        het recht om toestemming te herroepen.

6.3          U hebt het recht op bevestiging van het al dan niet verwerken van uw persoonlijke gegevens en, waar we dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Het waarborgen van de rechten en vrijheden van anderen wordt niet beïnvloed, we zullen u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd.

6.4          U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u ingevuld te hebben.

6.5          In sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Die omstandigheden omvatten:

(a)        de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

(b)        u trekt de toestemming in voor op toestemming-gebaseerde verwerking; en

(c)        u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

6.6          In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen verwerken met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

6.7          U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak uitgevoerd in de algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

6.8          U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (inclusief profilering voor direct-marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

6.9         U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

6.10        De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is:

             (a)       toestemming; of

(b)        dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract,

en dergelijke verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

6.11        Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

6.12        Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

6.13        U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen, naast de andere methoden die in hoofdstuk 6 worden vermeld.

7.1          Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

7.2          Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessie” -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum is verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.

7.3          Cookies bevatten meestal geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies.

8.1          We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a)        authenticatie – wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u onze website bezoekt;

(b)        status – we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website;

(c)        personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website voor u persoonlijk te maken;

(d)        beveiliging – we gebruiken cookies als een element van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en services in het algemeen te beschermen;

(e)        adverteren – we gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn;

(f)         analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik en de prestaties van onze website en diensten; en

(g)        toestemming voor cookies – wij gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies meer in het algemeen op te slaan.

9.1          Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

9.2          We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te maken. Het privacy beleid van Google is beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy.

10.1        In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en is het mogelijk om cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a)        https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Chrome);

(b)        https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren  (Firefox);

(c)        https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)        https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)        https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL (Safari); en

(f)         https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

10.2        Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

10.3        Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

11.1        Deze website is eigendom van en wordt beheerd door MediFact.

11.2        We zijn in Nederland geregistreerd onder registratienummer 69412642.

11.3        U kunt contact met ons opnemen via de volgende wegen:

(a)        per post, naar: Boschstraat 21A, 6211AS, Maastricht, Nederland;

(b)        via het contactformulier op onze website;

(c)        telefonisch, via 0031 43 204 12 29;

(d)        via WhatsApp op 0031 43 204 12 29; of

(e)        per e-mail, met behulp van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd.