Verkiezingsprogramma 2023: Het Decentrale Selectiedebat

Op 23 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. In Nederland hebben verschillende politieke partijen gesproken over het vraagstuk van decentrale selectie voor geneeskunde. Voorstanders, zoals D66, streven naar een meer diverse instroom in de geneeskundestudies door de nadruk te leggen op bredere criteria dan alleen cijfergemiddelden. Zij willen de selectieprocedure inclusiever maken en ruimte bieden voor persoonlijke kwaliteiten en ervaringen. Aan de andere kant hebben partijen zoals de VVD zich uitgesproken voor het behoud van de nadruk op studieresultaten als belangrijkste selectiecriteria. Deze partijen benadrukken de noodzaak van excellentie en het waarborgen van kwaliteit in de medische opleidingen. Het debat over decentrale selectie weerspiegelt daarmee een bredere discussie over de complexiteit van deze casus.

Hieronder staat een beknopte samenvatting van de standpunten van diverse partijen en hun doelstellingen met betrekking tot de plannen voor universiteiten en decentrale selecties.

 • Beschermt wetenschappelijke kennis, screent internationale onderzoekers en samenwerkingsverbanden.
 • Wil toegang tot onderwijs voor volwassenen en werkenden verbeteren.
 • Onderscheid tussen beroepsgerichte en academische opleidingen.
 • Verhoogt studiefinanciering, maakt tijdelijke verhoging uitwonende beurs permanent.
 • Wil budgetverhoging wetenschapsfonds naar universiteiten en hogescholen laten gaan.
 • Streven naar meer zekerheid en minder afhankelijkheid van studentenaantallen.
 • Wil beperking van het aantal buitenlandse studenten.
 • Pleit voor levenslang leren en invoering van Persoonlijk Ontwikkel Budget.
 • Verwelkomt internationaal toptalent, maar kan studentenstop invoeren bij problemen.
 • Wil ruimte voor studenten om andere activiteiten naast studie te ondernemen.
 • Behoudt Bindend Studieadvies (BSA) en biedt korting op studieschuld bij versneld aflossen.
 • Wil hogere studiebeurs en ruime compensatie voor leenstelselgeneratie.
 • Versterking positie wetenschappers en invoering van een onderzoeksfonds.
 • Beperking van het aantal buitenlandse studenten.
 • Versoepelt stagesysteem, voert minimale stagevergoeding in.
 • Wil vermindering prestatiedruk, maakt bindend studieadvies niet-bindend.
 • Bepleit financieringshervorming en ‘Open Science’.
 • Breidt inspraak van studenten uit en stelt eisen aan medezeggenschap.
 • Beëindiging gebruik van dieren in hoger onderwijs.
 • Pleit voor recht op huurtoeslag, strengere eisen aan bijzondere leerstoelen.
 • Tegen meekijksoftware bij tentamens, verlaging collegegeld.
 • Bevordert democratisering en compensatie voor leenstelselgeneratie.
 • Behoud van verschillende onderwijsniveaus.
 • Investeringen in wetenschap en onderzoek, stimuleert diversiteit in carrière-paden.
 • Sturing op instroom internationale studenten en aandacht voor ethische academische vorming.
 • Behoud en herstel Nederlandse taal in wetenschappelijk onderwijs.
 • Beperking instroom internationale studenten, opheffing voorrangsregelingen.
 • Einde aan ‘cancel culture’, focus op onderwijs geven, afschaffing NWO.
 • Beperking toestroom buitenlandse studenten, stimuleren verbinding wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven.
 • Blij met herinvoering basisbeurs, pleit voor goede compensatie pechgeneratie.
 • Tegen rente op bestaande studieschuld, behoud ov-kaart als gift.
 • Kritische blik op instroom bachelor, verlenging master naar twee jaar, topuniversiteiten.
 • Differentiatie collegegeld master, versterking directe financiering universiteiten.
 • Compensatie voor studenten onder leenstelsel.
 • Lotingsysteem bij numerus fixus, eerlijke afspiegeling toegelaten studenten.
 • Verhoging basisbeurs, compensatie pechgeneratie.
 • Onderzoek naar renteplafond op studieleningen, minimale stagevergoeding.
 • Europese samenwerking in onderwijs, aanpassing 56-uursarbeidsnorm voor internationale studenten.
 • Afschaffing collegegeld, schoolpsycholoog op elke onderwijsvorm.
 • Lotingsysteem voor geneeskunde, boetes voor discriminerende bedrijven.
 • Democratie in besturen, investering in ‘open access’ onderzoek.
 • Herinvoering basisbeurs, lage rente voor pechgeneratie.
 • Capaciteitsbekostiging, terugkeer naar Nederlandse taal als voertaal.

Het wordt duidelijk dat de verschillende partijen uiteenlopende visies hebben op de toekomst van de decentrale selectie voor geneeskunde en hoe het onderwijs eruit hoort te zien. Ongeacht de uitkomst van de verkiezingen is het geruststellend te weten dat wij ons blijven inzetten om toekomstige studenten te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. Of je nu vragen hebt over de selectieprocedures of behoefte hebt aan begeleiding, neem gerust contact met ons op. MediFact staat klaar om jouw weg naar de geneeskundeopleiding te verhelderen en te vergemakkelijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *